Vietravel Mice

30 KHÁCH GIA ĐÌNH THĂM NINH CHỮ - VĨNH HY

  14/07/2020

Hạnh phúc mang tên GIA ĐÌNH và NHỮNG CHUYẾN ĐI

- Gia đình chị Tuyết Hạnh
- Tour Vĩnh Hy - Ninh Chữ
 - 26-28/6

💌Cảm nhận của khách hàng sau chuyến đi:

"Đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 đ𝑒̂́𝑛
- 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐵𝑎̉𝑜 𝑁𝑔𝑜̣𝑐, 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑢̛𝑛𝑔 𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́.
- 𝐻𝒟𝒱 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑉𝑎̆𝑛 𝐶ℎ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉.
- 𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑎́𝑐 𝑡𝑎̀𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚.

𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑥𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖."

Liên hệ với chúng tôi